Sportfiskarna Blekinge

Sportfiskarna Blekinge                      

Årsmötesprotokoll 2017

Plats:              Svängsta ABU.

Datum;           1 mars 2017

Tid:                kl. 19.00- 20:30

 

Närvarande:     Medlemmar i Sportfiskarna Blekinge

                      Ledamöter Distriktets styrelse

 

Inbjuden;         Esbjörn Möllerström, Sportfiskarna Syd

 

 

§ 1.      Mötets öppnande

Distriktets ordförande Benny Forsberg förklarade årsmötet öppnat och häl­sade de närvarande välkomna.

 

§ 2.      Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet

Årsmötet beslutade att upprop, fullmaktsgranskning och fast­ställande av röstlängd skall ske i det fall behov kommer att före­ligga.

 

§ 3.      Fråga om mötet är behörigen utlyst.

Mötet har annonserats via distriktets hemsida.

Kallelse, har informerats till klubbarna i god tid före de stad­gade två veckorna innan årsmötet.

Samt så har kallelse skickats via email till samtliga medlemmar som har rapporterat en email adress till medlemsregistret.        

Årsmötet beslöt att förklara mötet behörigen utlyst.

§ 4.      Val av funktionärer vid mötet

a)    Val av mötesordförande

Mötet beslutade att utse Benny Forsberg till mötets ordförande.

b)   Val av mötessekreterare

Mötet beslutade att välja Mats Pettersson till mötes sekreterare.

c)  Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

Mötet utsåg Inge Tegvald och Kjell Olsson att jämte mötets ordförande justera dagens pro­to­koll, samt att vid behov agera som rösträknare.

d)  Val av grupp att förbereda val av valnämnd

Mötet utsåg Rolf Salomonsson och Vivan Strömberg att förereda val av valnämnd. 

§ 5.      Dagordning

Dagordning fastställdes enligt distriktets stadgar. Styrelsens förslag för dagordning godkändes. 

§ 6.      Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser

a)    Styrelsens verksamhetsberättelse 2016.

Verksamhetsberättelsen föredrogs för mötet.

Björn Svensson, Mieådalens SFK framförde att han anser att Distriktet inte gör något och inte har någon verksamhet, samt vad har man ”egentligen gjort 2016?"

Ordförande Benny Forsberg noterade kritiken, och replikerade att man tar till sig kritiken, och skall vidare befordra detta till den kommande styrelsen för eventuella åtgärder och återkoppling till Björn Svensson

Mats Pettersson replikerade att Mieådalens SFK inte sanktionerar Gäddfestivalen, och därav blir det då inget större arrangemang från distriktet vid detta arrangemang.

Björn Svensson svarade att han är av åsikten att gäddfisketävlingar inte går att sanktionera, enlig information Björn Svensson har mottagit från Förbundets tävlingsansvarig.

Mats Pettersson replikerade, att han anser att Björn Svensson har fått felaktig information.

Debatten avslutades.

Åsmötet beslutade att godkänna framlagda verksamhetsberättelse för 2016 och lägga denna till handlingarna. 

b)   Styrelsens förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen för 2016 föredrogs av distriktets kassör, Christer Karlsson.

André Henshe, Mieådalens SFK frågade varför distriktet inte spendera mer av Distriktets kapital på fiskevårds projekt etc. etc.

Ordförande Benny Forsberg och Christer Karlsson noterade kritiken, och replikerade att man tar till sig kritiken, och skall vidare befordra detta till den kommande styrelsen för eventuella åtgärder och återkoppling till André Henshe.

Förvaltningsberättelsen godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

c)    Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse lästes upp av distriktets kassör. Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att fastställa balansräkningen och att överföra årets resultat i ny räkning.

§ 7.      Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen

Mötet beslutade att bevilja distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§ 8.      Styrelsens rapporter och förslag

a)    Verksamhetsplan 2017.

Styrelsens verksamhetsplan för år 2017 föredrogs. Mötet beslutade att lägga fast verksamhetsplanen för år 2017 i enlighet med styrelsens förslag.

b)   Övrigt

Styrelsen föreslog att följande reseersättning för medlemmar, för uppdrag godkännda av styrelsen för Sportfiskarna Blekinge, föreslårs till 18,50 kr/mil (skall följa skatteverkets normer för 2017).

Årsmötet godkände enhälligt detta förslag.

§ 9.     Behandling av inkomna motioner

Inga inkomna motioner fanns till behandling.

§ 10.    Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i distriktsstyrelsen

Mötet beslutar att antalet ledamöter i distriktsstyrelsen under verksamhetsåret 2017 skall vara 12 st.

Årsmötet skall också utse två revi­sorer, två personliga revisorsuppleanter och en valnämnd med två leda­möter varav en sammankallande.

§ 11.    Val av distriktsordförande tillika ordförande i distriktets styrelse

Mötet beslutade att utse Benny Forsberg (omval), till ordförande i distriktet och distriktsstyrelsen med en mandattid på ett år.

§ 12.    Val av övriga ledamöter och suppleanter

Till ordinarie ledamöter med en mandattid på två år valdes;

Mats Pettersson

Rolf Salomonsson

Kjell Olsson

Alexios Moldovanis

Ola Andreasson

Simon Andreasson

Valberedning genom Göran Svensson informerade att följande ledamöter kvarstår i styrelsen (då dessa är valda på 2 år vid årsmötet 2016);

Christer Karlsson

Inge Tegvald

Henrik Karlsson

Tommy Norlin

Martin Johansson 

§ 13.    Val av två revisorer och två personliga suppleanter

Mötet beslutade att utse Morgan Carlsson, Olofström (omval) och Björn Axlesson, Olofström (omval) till revisorer att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom distriktet för en tid av ett år. Till personliga suppleanter utsågs Ulla Andersson (för Morgan Carlsson), Olofström respektive Gert Henningsson, (för Björn Axelsson) Olofström.

§ 14.    Val av valnämnd.

Mötet beslutade utse Göran Svensson och Björn Svensson, till valnämnd för 2017.

Göran Svensson utsågs till sammankallande.

§ 15.   Övriga frågor.

1)      Inga övriga 

§ 15.    Mötets avslutande

Mötets ordförande tackade för förtroendet att leda årsmötesförhandling­arna och förklarade årsmötet avslutat.         

Vid protokollet: 

 

Mats Pettersson

Sekreterare