Sportfiskarna Blekinge

Sportfiskets och fiskens intresseorganisation

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en demokratiskt uppbyggd ideell organisation. Vårt främsta mål är att det ska finnas ett bra fiske i friska och rena vatten med friska fiskbestånd.

 

Sportfiske är en av Sveriges största fritidsysselsättningar och 1,5-2 miljoner svenskar fiskar varje år. Sportfisket omsätter två miljarder årligen i Sverige, betydligt mer än yrkesfisket. Trots detta har industrifiskets intressen allt för ofta fått gå i första hand när myndigheter och politiker fattat beslut, vilket fått till följd att många fiskarter har fiskats ut. Torsken i Östersjön har uppmärksammats och är nu glädjande nog på väg tillbaka. På Västkusten finns inte längre den artrikedom som kännetecknar ett friskt hav. Förbundet jobbar för en bättre förvaltning av fisket i hav, kust, sjöar och vattendrag. Vi vill att fisket ska ske efter vad de naturliga bestånden tål.

Gäddan och abborren

Längs stora delar av ostkusten har fisket efter gädda och abborre försämrats kraftigt. Gäddan och abborren är sportfiskets viktigaste arter och Sportfiskarna kräver krafttag för att reda ut orsakerna och genomföra de åtgärder som krävs för att gäddan och abborren ska komma tillbaka. Idag pekar forskningen på att utfiskningen av torsk lett till förändringar i Östersjöns ekosystem som gör att gäddan och abborrens yngel inte har föda nog och svälter ihjäl.

Det fria handredskapsfisket

Längs våra kuster och i de fem stora sjöarna kan du idag fiska helt fritt utan att först behöva söka tillstånd av markägare eller köpa fiskekort. Det är ett resultat av reformen om det fria handredskapsfisket som Sportfiskarna drev igenom 1985. Före 1985 var stora delar av ostkustens vikar och grynnor stängda för allmänheten. Idag finns starka krafter som vill vrida tiden tillbaka till tiden innan 1985 och åter stänga vikar och grynnor. Sportfiskarna står emot och försvarar dina möjligheter att fiska. Det viktiga är alla ska ha samma möjlighet att fiska längs hela kusten. Om fisket skulle splittras upp på små vattenområden som antingen var stängda eller upplåtna via fiskekort skulle du under en fiskedag kunna bli tvungen att skaffa flera fiskekort och kryssa mellan områden där du får fiska och inte får fiska. Hundratusentals båtägare skulle vara tvungna att skaffa ett nytt fiskekort varje dag för att få meta upp en abborre till middag. Sportfiskarna tycker att det fria handredskapsfisket ska bevaras för allas möjlighet till ett bra och spännande fiske, däremot ser vi gärna att en fiskevårdsavgift införs på det fria fiskets områden.

Värna strömmande vattendrag

Trots att ca 80 % av kapaciteten i svenska vattendrag redan är utbyggd för vattenkraft hotas många av de kvarvarande strömmarna av utbyggnad. När ett vattendrag byggs ut slås många arter ut, fisken och andra arters vandringsvägar stängs och fisket försämras. Genom elcertifikatsavgifter på allas våra elräkningar tvingas vi bidra till utbyggnad av de sista vattendragen. Elcertifikatssystemet är till för att främja miljövänlig el. Sportfiskarna anser inte att ny vattenkraft är miljövänligt och jobbar hårt för att ta få bort Elcertifikatsstödet till vattenkraften.

Sportfisket är värt miljarder

Sportfiskarna jobbar också aktivt för att öka kunskapen om sportfiskets stora värde för samhället. Sportfisket omsätter stora summor pengar och naturbaserade aktiviteter är bra för folkhälsan, vi kopplar av och får nyttig motion genom hela livet. När politiker och myndigheter fattar beslut ska de känna till hur viktigt sportfisket är!

En av många andra frågor som Sportfiskarna jobbar med är arbetet mot försurningen av sjöar och vattendrag. Fortfarande är många vatten försurade och tack vare Sportfiskarnas hårda arbete är kalkningen i Sverige fortfarande på en hög nivå. Sportfiskarna var bland de första att upptäcka försurningen och slå larm på 60-talet och våra klubbar var först med att kalka försurade vatten.

Pengar till fiskevård

Det behövs stora summor pengar för att återställa många vatten som blivit förstörda. Sportfiskarna kräver 100 friska miljoner per år till fiskevård. För att uppmärksamma frågan och dra vårt strå till stacken har vi tillsammans med en stor del av Sveriges rockelit gett ut skivan ”Ge fan i våra vatten”. Precis som Sportfiskarna tycker de fiskande musikerna i Hellacopters, Millencolin, Weeping Willows, Backyard Babies med flera att något måste göras åt situationen under ytan. Hela överskottet från skivförsäljningen går till fiskevård. Hösten 2009 släpptes en ny skiva till förmån för projektet med skönsjungande Pernilla Andersson. Totalt har Ge fan i våra vatten samlat in över 700 000 kr till fiskevård! Projektet har en egen hemsida, www.sportfiskarna.se/gefan. Sportfiskarna har också en egen fiskevårdsfond som delar ut ca 200 000 kr per år till klubbarnas fiskevårdsverksamhet.

Fler ska sportfiska!

Ungdomsverksamhet är en av Sportfiskarnas viktigaste frågor. I våra klubbar runt om i landet arrangeras varje år aktiviteter för tusentals barn och ungdomar. Sportfiskarna har de senaste åren gjort flera storsatsningar. Vi har bland annat delat ut bidrag så att våra klubbar kunnat arrangera sommarfiskeskolor, startat satsningen KlassDraget där tiotusentals skolbarn hittills fiskat med våra lokalföreningar. De senaste somrarna har tillsammans med redskapsföretaget Abu och fiskebutiker runt om i landet lånat ut kompletta fiskeset till 8000 barn mellan 9 och 13 år. Varje sommar arrangerar vi nationella ungdomsläger där ungdomar från hela landet får nya kompisar och häftiga fiskeupplevelser.

Information och förmåner

Sportfiskarna jobbar mot media för att sprida information sportfiske och fiskevård. Vi ger också ut en egen medlemstidning, Svenskt Fiske, som alla medlemmar får fem gånger per år. På vår hemsida rapporterar vi dagligen om vad som händer i sportfiskets Sverige. Förutom tidningen Svenskt Fiske har våra medlemmar också många andra medlemsförmåner via hemsidan och i varje nummer av Svenskt Fiske.